Εισφορες και Ταμεια ασφαλισεων

Εισφορές και Ταμεία ασφαλίσεων

Η εγγραφή και εισφορά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αναγκαστική για όλο τον ενεργά απασχολούμενο πληθυσμό στην Κύπρο, είτε είναι μισθωτοί είτε είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι. Η εισφορά καταβάλλεται από κοινού, από εργοδότες και εργοδοτούμενους (μισθωτούς). Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό οι ίδιοι.

Εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μισθωτών στην Κύπρο.


Για τους μισθωτούς, η εισφορά είναι 21,5%. Η εισφορά η οποία υπολογίζεται πάνω στα ημερομίσθια ή τον μισθό του μισθωτού μέχρι ένα ανώτατο όριο που καθορίζεται κάθε χρόνο, βαρύνει τον εργοδότη, τον μισθωτό και το κράτος σε αναλογία 8,3%, 8,3% και 4,9%, αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εισφορών για μισθωτούς θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:

1. 21,5%, από το οποίο 8,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,3% από τον εργοδότη και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019,

2. 22,8%, από το οποίο 8,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,8% από τον εργοδότη και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024,

3. 24,1%, από το οποίο 9,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 9,3% από τον εργοδότη και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2029,

4. 25,4%, από το οποίο 9,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 9,8% από τον εργοδότη και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2034, και

5. 26,7%, από το οποίο 10,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 10,3% από τον εργοδότη και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2039.


Συνολικές Εισφορές Εργοδότη ανά Μισθωτό (από 1/1/2019 – 1/1/2024)


Η εισφορά η οποία υπολογίζεται πάνω στα ημερομίσθια ή τον μηνιαίο μισθό του μισθωτού μέχρι ένα ανώτατο όριο που καθορίζεται κάθε χρόνο, βαρύνει τον εργοδότηκατά 12% ως ακολούθως:

8,3% κοινωνικές ασφαλίσεις
1,2% ταμείο για πλεονάζον προσωπικό
0,5% για ταμείο ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού 
2% ταμείο κοινωνικής συνοχής


Εισφορές στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)


Το ΓεΣΥ χρηματοδοτείται μέσω ατομικών, εργοδοτικών και κρατικών συνεισφορών.
Οι εισφορές για την κάλυψη τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής περίθαλψης από το Γενικό Σύστημα Υγείας καθορίζονται σε, 2,65%, για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, 2,90% για τους εργοδότες, 4,70% για το κράτος και 4% για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι εισφορές θα αφαιρεθούν από το σύνολο των εισοδημάτων του ατόμου μέχρι του ποσού των € 180.000.

Αναλυτικά οι εισφορές στο ΓΕΣΥ.

Μισθωτός (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) 
2,65% - επί των αποδοχών του

Εργοδότης (συμπεριλαμβανομένου του Κράτους ως εργοδότη)
2,90% - επί των αποδοχών κάθε μισθωτού του

Κράτος
4,70% - επί των αποδοχών των μισθωτών, των αυτοεργοδοτούμενων, αξιωματούχων και επί των συντάξεων

Αυτοτελώς εργαζόμενος
4,00% - επί των αποδοχών του

Συνταξιούχος
2,65% - επί της  σύνταξής του

Εισοδηματίας (π.χ. ενοίκια, τόκοι, μερίσματα)
2,65% - επί του εισοδήματός του

Αξιωματούχος
2,65% - επί των αποδοχών του


Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, καταβάλλει εισφορές μόνο για τα εισοδήματα, αποδοχές και συντάξεις του που πηγάζουν από την Κυπριακή Δημοκρατία, εξαιρουμένων των μερισμάτων και τόκων.

Παράδειγμα 1


Εργοδότης που απασχολεί μισθωτό με Μικτές αποδοχές €1.000 το μήνα και ο οποίος δικαιούται σε 20 ημέρες άδεια τον χρόνο (πενθήμερη εβδομάδα εργασίας), πληρώνει εισφορές στα πέντε Ταμεία (χωρίς Ταμείο Αδειών) ως ακολούθως:

Α. Υπολογισμός Εισφορών Εργοδότη


Α/Α

Ταμεία

α.

Εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων (8,3%)

83

β.

Εισφορές Πλεονάζοντος προσωπικού (1,2%)

12

γ.

Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (0,5%)

5

δ.

Εισφορά Κοινωνικής Συνοχής (2%)

20

ε.

ΓΕΣΥ (2,90%)

29

 

Σύνολο Εισφορών Εργοδότη

149Με βάσει το πιο πάνω παράδειγμα το κόστος του εργοδότη ανέρχεται σε €1.149 (€1.000 μικτός μισθός  + €149 εισφορές σε άλλα Ταμεία)


Παράδειγμα 2


Επιπρόσθετα ο εργοδότης έχει την δυνατότητα να προσφέρει εισφορά Ταμείου Αδειών (+8,0%).

Εργοδότης που απασχολεί μισθωτό με αποδοχές €1.000 το μήνα και ο οποίος δικαιούται σε 20 ημέρες άδεια τον χρόνο (πενθήμερη εβδομάδα εργασίας), πληρώνει εισφορές στα έξι Ταμεία (με Ταμείο Αδειών) ως ακολούθως.

Για να μπορέσει να γίνει ο υπολογισμός των εισφορών τότε θα πρέπει να προστεθεί στις αποδοχές το ύψος τωου ταμείου Αδειών:

α. Υπολογισμός αποδοχών:
i. Αποδοχές ii. Εισφορές Ετησίων Αδειών (8% πάνω στα €1.000) ΣΥΝΟΛΟ €1.080 80


Α

Αποδοχές

€1.000

α.

Εισφορές Ταμείο Αδειών (€1.000 x 8%)

     €80

 

Σύνολο Αποδοχών για υπολογισμό εισφορών στα Ταμεία  

€1.080Α. Υπολογισμός Εισφορών Εργοδότη 


Α/Α

Ταμεία

α.

Εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων (8,3% x €1.080)

89,64

β.

Εισφορές Πλεονάζοντος προσωπικού (1,2% x €1.080)

12,96

γ.

Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (0,5% x €1.080))

5,4

δ.

Εισφορά Κοινωνικής Συνοχής (2% x €1.080)

21,60

ε.

ΓΕΣΥ (2,90% x €1.080))

31,32

Στ.

Ταμείο Αδειών (€1.000 x 8%)

80

 

Σύνολο Εισφορών Εργοδότη

240,92Με βάση το πιο πάνω παράδειγμα το κόστος του εργοδότη ανέρχεται σε €1.240,92 (€1.000 μικτός μισθός  + €240,92 εισφορές σε άλλα Ταμεία)


Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών 

Για σκοπούς υπολογισμού των εισφορών, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών με βάσει το οποίο καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2021 είναι ύψους 1.104€  την βδομάδα ή 4.784€  τον μήνα. Το ανώτατο όριο αναθεωρείται τον Ιανουάριο κάθε νέου έτους.


Εισφορές αυτοτελώς εργαζομένων στην Κύπρο


Για τους αυτοτελώς εργαζομένους η εισφορά είναι 20,5%. Από το ποσοστό αυτό, 15,6% πληρώνει ο ίδιος ο αυτοτελώς εργαζόμενος και 4,9% το κράτος.

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εισφορών για αυτοτελώς εργαζομένους θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:


1.  21,8%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2024,

2.  23,1%, από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029, 

3.  24,4%, από το οποίο 18,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034, και

4.  25,7%, από το οποίο 19,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2039. 

Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε επαγγελματική κατηγορία είναι το γινόμενο του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί του συντελεστή που καθορίζεται για κάθε επαγγελματική κατηγορία (τεκμαρτά εισοδήματα). Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές πάνω στο κατώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών για την κατηγορία στην οποία κατατάχθηκε. 

Αν το πραγματικό εισόδημα αυτοτελώς εργαζομένου είναι χαμηλότερο από το κατώτατο ποσό της αντίστοιχης επαγγελματικής κατηγορίας, τότε αυτός δικαιούται να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για το εισόδημά του, ώστε να πληρώνει εισφορές πάνω στο πραγματικό του εισόδημα. Όταν ένας ασφαλισμένος εργάζεται ταυτόχρονα ως μισθωτός και ως αυτοτελώς εργαζόμενος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλιστεί και για τις δύο απασχολήσεις του. 

Σε περίπτωση, όμως, που ασφαλισμένος έχει δύο ή περισσότερα επαγγέλματα ως αυτοτελώς εργαζόμενος, ασφαλίζεται μόνο για το επάγγελμα με το πιο ψηλό ποσό ασφαλιστέων αποδοχών.

Εισφορά προαιρετικά ασφαλισμένων


Άτομα που εργάζονται στο εξωτερικό για κύπριους εργοδότες ή άτομα που διακόπτουν την υποχρεωτική τους ασφάλιση, έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν εθελοντικά εάν το θελήσουν. 

Η εισφορά για τους προαιρετικά ασφαλισμένους που διακόπτουν την υποχρεωτική ασφάλιση τους είναι 18,4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών, και βαρύνει 14% τον προαιρετικά ασφαλισμένο και 4,4% το κράτος.

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εισφορών για προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:

1.  18,4%, από το οποίο 14% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,4% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2019, 

2.  19,7%, από το οποίο 15% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,7% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2024, 

3.  21% ,από το οποίο 16% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029, 

4.  22,3%, από το οποίο 17% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,3% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034, και 

5.  23,6%, από το οποίο 18% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,6% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έ

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Visit KTC Business Consultants main website

Enter

SERVICES ENQUIRY

The team of ΚΤC Business Consultants Ltd guides entrepreneurs with a free of charge advice.

Complete the request form and we will come back to you as soon as possible, otherwise contact us at +357 22 777020


By submitting this form you agree with our Privacy Policy
Contact
SERVICES ENQUIRY
By submitting this
form you agree with our
Privacy Policy

Contact us via phone
+30 21 0873 7777 for Greece
+357 22 777020 for Cyprus
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine