Συχνές ερωτήσεις

 • Τα κέρδη από τη διάθεση μετοχικών τίτλων εξαιρούνται φορολογίας
 • Τα κέρδη από μόνιμο επιχειρηματικό οίκο στο εξωτερικό εξαιρούνται πλήρως από την εταιρική φορολογία υπό ορισμένες προϋποθέσεις
 • To εισόδημα από μέρισμα που λαμβάνεται στην Κύπρο από ξένη εταιρεία εξαιρείται πλήρως από την καταβολή φορολογίας στην Κύπρο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις
 • To εισόδημα από τόκους που προκύπτει από εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου και τόκου που συσχετίζεται με εμπορικές δραστηριότητες υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ύψους 12,5%
 • Δεν παρακρατείται φόρος επί μερισμάτων και τόκου που καταβάλλονται σε μη κάτοικους Κύπρου. Επίσης, δεν παρακρατείται φόρος επί δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) που προέρχονται από πηγές εκτός Κύπρου
 • Ομαδικές φορολογικές ελαφρύνσεις για εταιρείες με έδρα την Κύπρο
 • Οι αναδιοργανώσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνενώσεις εταιρειών δεν έχουν φορολογικές επιπτώσεις
 • Τα κεφαλαιουχικά κέρδη δεν υπόκεινται σε φορολογία εκτός στην περίπτωση πώλησης ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο
 • Εκτενές δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με άλλες χώρες

Τα φορολογητέα κέρδη για όλες τις κυπριακές εταιρείες θα φορολογούνται με 12,5%

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές. (ΛΤΔ)
Μια Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limited) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εμπορίου, επαγγελματικών υπηρεσιών, διαδικτυακά καταστήματα, εταιρείες τεχνολογίας, ναυτιλιακές, κατοχής ακινήτων, κατοχής πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α
Για συγκεκριμένη φύση εργασιών δύναται να χρειαστεί έγκριση από την αρμόδια τοπική αρχή.
Δεν υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Για τους μετόχους:

 • Όνομα/Επώνυμο
 • Διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματική διεύθυνση
 • Ημερομηνία γεννήσεως
 • Εθνικότητα
 • Επάγγελμα
 • Πληροφορίες αναφορικά με προηγούμενες και τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες και πηγές εισοδήματος με συναφή αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. χρηματοοικονομικές εκθέσεις των εταιρειών του μετόχου)
 • Αριθμός μετοχών που θα διατηρεί ο μέτοχος


Για την υπό ίδρυση εταιρεία:

 • Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα διεξάγει η κυπριακή εταιρεία
 • δύο ή τρια εναλλακτικά προτεινόμενα ονόματα για την εταιρεία

Η διαδικασία ίδρυσης χωρίζεται σε 2 στάδια. 

1.Διαδικασία έγκρισης ονόματος

Στο πρώτο στάδιο θα εγκριθεί το όνομα της εταιρείας. Η διαδικασία έγκρισης διαρκεί από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες.

2.Καταστατικό και υποβολή αίτησης ίδρυσης

Εφόσον εγκριθεί το όνομα ετοιμάζεται το καταστατικό της εταιρεία σύμφωνα με τη φύση της δραστηριότητας της εταιρείας και υπογράφεται από τους μετόχους. Με την υπογραφή και των εγγράφων διορισμού των διοικητικών συμβούλων υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση ίδρυση εταιρείας στον έφορο Εταιρειών Κύπρου. Εντός 4-5 εργάσιμων ημερών η εταιρεία θα έχει συσταθεί.

Με την έγκριση της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ακολουθούν οι αιτήσεις στην εφορία για απόκτηση Κυπριακού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Η διαδικασία σύστασης και εγγραφής της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων όλων των επισήμων διαδικασιών) διαρκεί 6-8 εργάσιμες ημέρες. 
Μετά την εγγραφή της εταιρείας, θα παραδοθεί στον ιδιοκτήτη ο φάκελος εγγράφων, που περιλαμβάνει:
 • Πιστοποιητικό εγγραφής
 • Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
 • Λίστα συμβούλων, γραμματέα και μετόχων
 • Διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας
 • Πιστοποιητικό(α) μετοχών
Όχι δεν χρειάζεται η παρουσία σας για να ιδρυθεί εταιρεία.

Μέτοχοι

Οί εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχουν έναν τουλάχιστον μέτοχο και δεν μπορούν να έχουν περισσότερους από πενήντα (50).


Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Διευθυντής/ Γραμματέας)

Η εταιρεία  θα  πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (1) διοικητικό σύμβουλο. Οι διοικητικοί σύμβουλοί  πρέπει να είναι δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.


Εγγεγραμμένο Γραφείο 

Η εταιρεία πρέπει να διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία το οποίο δεν μπορεί να είναι ταχυδρομική θυρίδα. Στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας αποστέλλονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις π.χ. επιστολές από τον Έφορο Εταιρειών, διατηρούνται τα διάφορα μητρώα (π.χ μελών, διευθυντών, επιβαρύνσεων κτλ) και άλλα έγγραφα, όπως απαιτείται και προνοείται από τον περί Εταιρειών Νόμο. Οι εργασίες της εταιρείας διεκπεραιώνονται από τους συμβούλους οι οποίοι ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας με εξαίρεση τις εξουσίες που είτε ο περί Εταιρειών Νόμος είτε το καταστατικό της εταιρείας απαιτούν να ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας είναι κατά νόμο υπεύθυνοι για τη διαχείριση της εταιρείας, και για τη τήρηση λογιστικών βιβλίων τα οποία είναι απαραίτητα για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων.  Παράλληλα, οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας και τη διενέργεια όλων των πράξεων που αφορούν τη βεβαίωση και καταβολή του επιβληθέντος φόρου. 

Ο γραμματέας της εταιρείας διορίζεται από τους διοικητικούς συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό. 
Σημειώνεται ότι  οι σύμβουλοι και ο γραμματέας είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση των σχετικών εγγράφων και ειδοποιήσεων αναφορικά με την επικαιροποίηση του μητρώου της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών.  1. Εντός ενός μήνα να εγγραφεί στην Εφορία και να εκδοθεί ΑΦΜ
 2. Εντός ενός μήνα να εγγραφεί η εταιρεία στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Κάθε χρόνο, μέχρι και την 30η Ιουνίου, όλες οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών εταιρείες, πρέπει να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).

Εταιρεία που καθυστερεί να πληρώσει το ετήσιο τέλος μέχρι την ημερομηνία αυτή αλλά το καταβάλει εντός δύο (2) μηνών (δηλαδή μέχρι την 31η Αυγούστου), υπόκειται σε επιβάρυνση ύψους δέκα τοις εκατό (10%), ενώ εταιρεία που καθυστερεί, αλλά καταβάλει το ετήσιο τέλος μέσα σε περίοδο πέντε (5) μηνών από την 30η Ιουνίου, υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση ύψους τριάντα τοις εκατό (30%).

Α. Έφορος Εταιρειών

Κάθε εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών θα πρέπει με τη λήξη του έτους 31/12 να υποβάλλει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, την ετήσια έκθεση και να πληρώσει το παράβολο των €20 αν είναι έγκαιρη. Εταιρεία που παραλείπει να υποβάλει εμπρόθεσμα την ετήσια έκθεσή της, υπόκειται σε εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση ύψους πενήντα ευρώ (€50) και σε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης αυτής μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€500). 

Β. Εφορία – νομοθεσία 

Άμεση Φορολογία

Κάθε Κυπριακή Εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλει Φορολογική Δήλωση με το τέλος της λήξης της οικονομικής χρήσης (1/1-31/12) εντός 15 μηνών, δηλαδή 31/3 του μεθεπόμενου έτους. Πρακτικά όμως αυτό εφαρμόζεται μόνο στις εταιρείες που δεν έχουν κέρδη. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί εγκαίρως υπάρχει πρόστιμο ύψους €100.
 
Αναλυτικά, η φορολογική νομοθεσία σε σχέση με την καταβολή της εταιρικής φορολογίας υποχρεώνει τις εταιρείες να εξοφλήσουν πλήρως την εταιρική φορολογία μέχρι την 31/7 του επόμενου έτους. Δίνεται άτυπα περίοδος χάριτος ενός μηνός και ως εκ τούτου η τελευταία προθεσμία μεταφέρεται στις 31/8. Oι επικερδείς εταιρείες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε 31/12 μέχρι τον επόμενο Ιούλιο εντός της προθεσμίας έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί η εταιρική φορολογία και να γίνει η αποπληρωμή μέχρι 31/8.
 
Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του υπολοίπου της εφορίας γίνει μετά την 31/8 του επόμενου έτους τότε προκύπτει επιπλέον επιβάρυνση 5% και ημερήσια ποσοστιαία επιβάρυνση που διαφοροποιείται  από έτος σε έτος.
 
Παραπάνω έχουμε αναφερθεί σε υπόλοιπο της εταιρικής φορολογίας και όχι στο σύνολο της εταιρικής φορολογίας διότι η κάθε εταιρεία με βάση την φορολογική νομοθεσία θα πρέπει να είχε ήδη πληρώσει τουλάχιστον το 75% της φορολογίας του έτους (προσωρινή φορολογία) μέχρι τις 31/12 του ίδιου έτους. Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει πληρωθεί το 75%   τότε υπάρχει και επιβάρυνση 10% επί του συνόλου της εταιρικής φορολογίας.

Έμμεση Φορολογία (ΦΠΑ)

 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ σε τριμηνιαία βάση, αν η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και για σκοπούς ΦΠΑ. Αν οι ΦΠΑ ενέργειες της εταιρείας υπερβαίνουν τα €15.600 σε 12 συνεχόμενους μήνες, τότε έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο ΦΠΑ και να υποβάλει τριμηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εντός 40 ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου σύμφωνα με το πιστοποιητικό φπα που παραδόθηκε στη διοίκηση της εταιρείας- δηλαδή για το τρίμηνο που λήγει στις 31 Μαρτίου, η υποβολή πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Μαΐου.
 • Υποβολή δηλώσεων VIES σε μηνιαία βάση, αν η εταιρεία έχει συναλλαγές με Ευρωπαϊκές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο ΦΠΑ. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα.

Τμήμα Κοινωνικών  Ασφαλίσεων

Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει μισθολόγιο οφείλει την  υποβολή μηνιαίων αναφορών μισθολογικών στοιχείων στη διοίκηση κοινωνικής ασφάλισης - μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Ο οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηθεί από τον τελικό δικαιούχο της εταιρείας και εγκριθεί από το ΔΣ της εταιρείας.
Το γραφείο μας συμπληρώνει τις αιτήσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και τις αποστέλλει προς τους μετόχους για υπογραφή. Με την παραλαβή της γνήσιας υπογεγραμμένης αίτησης εντός 5 εργάσιμων ημερών θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τη τράπεζα και ακολούθως θα ανοιχτεί ο τραπεζικός λογαριασμός.
Πέντε εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της υπογεγραμμένης αίτησης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού.
Στην Κύπρο ακολουθούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards - IFRS) όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το που γίνεται πελάτης θα σας δοθεί πρόσβαση σε cloud χώρο καθώς και σχετικές οδηγίες για την αρχειοθέτηση των λογιστικών πληροφοριών.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επισκεφτειτε την κεντρικη ιστοσελιδα της KTC Business Consultants

Εισοδος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η ομάδα της ΚΤC Business Consultants Ltd σας παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο ή καλέστε μας στο +30 21 0873 7777 για Ελλάδα και +357 22 777020 για Κύπρο.


Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της σελίδας μας
Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine