Φορολογία Κυπριακών Εταιρειών

Η φορολογία των Κυπριακών εταιριών πέραν του χαμηλού συντελεστή (12,5%) προσφέρει φορολογικές απαλλαγές, εκπιπτόμενα έξοδα και ειδικός χειρισμός της φορολογικής ζημιάς.
Αναλυτικά πιο κάτω βρείτε όλα τα πλεονεκτήματα στην φορολογία μιας Κυπριακής Εταιρείας. 

Επιβολή φόρου σε εταιρείες

Εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.
Εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές μόνο εντός Κύπρου. 
 

Φορολογική Κατοικία

Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο.

Συντελεστής εταιρεικού φόρου

Ο συντελεστής φόρου για Κυπριακές Εταιρείες είναι 12,5%
Εάν διατηρείτε εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορείτε μέσω του υπολογιστή που ετοιμάσαμε να υπολογίσετε την φορολογία που θα είχε η εταιρεία σας εαν ήταν γραμμένη στον Κυπριακό Έφορο Εταιρειών. Βρείτε εδώ το εργαλέιο.


Φορολογικές απαλλαγές

Είδος εισοδήματος Φοροαπαλλαγή
Mερίσματα Όλα
Κέρδος απο διάθεση τίτλων Όλο
Τόκοι που δεν προκύπτουν από ή δεν συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης Όλοι
Κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές εκτός από συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την εμπορία συναλλάγματος και σχετικών παραγώγων  Όλα
Όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από Αναδιάρθρωση Όλο
Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό (με προϋποθέσεις) Όλα

Φορολογικές Εκπιπτόμενες Δαπάνες για Εταιρείες

Έξοδα που έγιναν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την κτήση εισοδήματος αφαιρούνται για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Είδος εξόδου Εκπίπτουν
Τόκοι πληρωτέοι για την απόκτηση 100% των μετοχών, άμεσα ή έμμεσα, θυγατρικής εταιρείας θα αφαιρούνται για σκοπούς φόρου εισοδήματος νοουμένου ότι η θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Εάν η θυγατρική κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, η παραχώρηση έκπτωσης τόκων στην θυγατρική περιορίζεται στο ποσό που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Όλοι
Νέα κεφάλαια που εισάγονται στην εταιρεία από τη 1η Ιανουαρίου 2015 υπό την μορφή εκδοθέν μετοχικού κεφαλαίου και αποθεματικού υπέρ το άρτιον , δικαιούνται ετήσια λογιζόμενη έκπτωση τόκων (ΛΕΤ). Η ετήσια ΛΕΤ έκπτωση υπολογίζεται με βάση λογιζόμενο επιτόκιο πάνω στα νέα κεφάλαια. Το επιτόκιο αυτό είναι ίσο με την απόδοση του δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου (κατά τη 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους) του κράτους στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αυξημένο κατά 3% (με κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας της ίδιας ημέρας αυξημένο κατά 3%).Για το 2016 το επιτόκιο είναι 3,489%. Λογιζόμενη έκπτωση τόκων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου κέρδους που απορρέει από περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται από νέα κεφάλαια (όπως αυτό έχει προσδιοριστεί πριν αφαιρεθεί η ΛΕΤ έκπτωση).
Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα με αποδείξεις Όλες
Κέρδη που προκύπτουν από εκμετάλλευση ή/και διάθεση άυλων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το "νέο" Κυπριακό καθεστώς (ισχύει από 1 Ιουλίου 2016). 80% του καθαρού κέρδους όπως υπολογίζεται σε σχέση με το "νέο" καθεστώς
Εισόδημα δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, ενσωματωμένο εισόδημα και άλλα επιλέξιμα κέρδη που προέρχονται από επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το «παλαιό» Κυπριακό καθεστώς. 80% του καθαρού κέρδους
Δαπάνες για επιστημονικές έρευνες περιλαμβανομένης της έρευνας και της ανάπτυξης οι οποίες διενεργούνται από μικρές και μεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις. Όλες
Εισφορές εργοδότη στις κοινωνικές ασφαλίσεις και εγκεκριμένα ταμεία πάνω στους μισθούς των εργοδοτουμένων. Όλες
Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για εργοδοτούμενους Μέχρι 1% των αποδοχών του εργοδοτούμένου
Ταμείο προνοίας/σύνταξης για εργοδοτούμενους Μέχρι 10% των αποδοχών του εργοδοτούμένου
Έξοδα ψυχαγωγίας για σκοπούς της επιχείρησης. Το κατώτερο των €17.086 ή 1% των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας


Έξοδα που δεν εκπίπτουν για εταιρείες

Είδος εξόδου Δεν εκπίπτουν
Έξοδα που δεν έγιναν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση εισοδήματος Όλα
Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος Όλα
Τόκος που αναλογεί στο κόστος ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος ανεξάρτητα από τη χρήση του και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση Όλος για 7 έτη από την ημέρα απόκτησης του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
Μισθοί που παρέχονται εντός του φορολογικού έτους, επί των οποίων οι εισφορές στο ΙΚΑ και σε άλλα εγκεκριμένα ταμεία δεν καταβάλλονται στο έτος στο οποίο οφείλονται. Όλοι

Φορολογητέα Ζημιά

Η φoρoλoγική ζημιά πoυ πρoκύπτει κατά τη διάρκεια τoυ φoρoλoγικoύ έτoυς, αν δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα, μεταφέρεται και συμψηφίζεται με τα φoρoλoγιτέα κέρδη τωv επόμεvωv πέντε ετώv.

Συμψηφισμός ζημιών Συγκροτήματος

Ο συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών εταιρείας επιτρέπεται να γίνει με κέρδη του ίδιου έτους άλλης εταιρείας του ιδίου συγκροτήματος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
 
Πότε θεωρείται μία Κυπριακή Εταιρεία μέλος του ίδιου Συγκροτήματος: 
  • η μια είναι κατά 75% εξαρτημένη της άλλης, ή
  • η κάθε μια ξεχωριστά είναι κατά 75% εξαρτημένες τρίτης εταιρείας
Από την 1η Ιανουαρίου 2015 ενδιάμεσες εταιρείες, μη φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, δεν θα επηρεάζουν την ύπαρξη συγκροτήματος για συμψηφισμό ζημιών, εάν αυτές οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι είτε κράτους μέλους της ΕΕ είτε κράτους με το οποίο η Κύπρος έχει σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας ή για ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών (διμερή ή πολυμερή).

Εταιρεία μέλος συγκροτήματος που είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να εκχωρήσει φορολογητέες ζημιές σε εταιρεία φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκχωρούσα εταιρεία έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συμψηφισμού ή μεταφοράς των φορολογητέων ζημιών στο κράτος της φορολογικής της κατοικίας ή σε άλλο κράτος μέλος όπου δυνατό να εδρεύει ενδιάμεση ιθύνουσα εταιρεία.

Ο συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών μεταξύ εταιρειών θα παραχωρείται στην περίπτωση όπου η εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το φορολογικό έτος.

Ζημιά μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό

Ζημιά από μόνιμη εγκατάσταση του εξωτερικού μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη της εταιρείας στην Κύπρο. Μελλοντικά κέρδη εξαιρούμενης μόνιμης εγκατάστασης του εξωτερικού θα φορολογούνται στην Κύπρο μέχρι το ποσό της ζημιάς που συμψηφίστηκε.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επισκεφτειτε την κεντρικη ιστοσελιδα της KTC Business Consultants

Εισοδος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η ομάδα της ΚΤC Business Consultants Ltd σας παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο ή καλέστε μας στο +30 21 0873 7777 για Ελλάδα και +357 22 777020 για Κύπρο.


Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της σελίδας μας
Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine