Φορολογία φυσικών προσώπων

Φορολογικός κάτοικος Κύπρου θεωρείται το άτομο το οποίο διαμένει στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολό τους τις 183 ημέρες στο φορολογικό έτος. Η μια ημέρα εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζεται ως εξής:

  • Μέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας
  • Μέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εντός της Δημοκρατίας
  • Άφιξη και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εντός της Δημοκρατίας
  • Αναχώρηση και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της Δημοκρατίας
  • Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν μπορούν να πιστωθούν έναντι του Κυπριακού φόρου εισοδήματος που προκύπτει.

Ο φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται πάνω σε όλο το εισόδημα του που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται σε συγκεκριμένα εισοδήματα που κτώνται ή προκύπτουν από πηγές στην Κύπρο μόνο.

Κλίμακα φορολογικών συντελεστών για Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογητέο Εισόδημα ανά έτος Συντελεστής Φορολογία
%
0 - 19.500 Μηδέν Μηδέν
19.501 - 28.000 20 1.700
28.001 - 36.300 25 2.075
36.301 - 60.000 30 7.110
Πάνω από 60.000 35

Φορολογικές απαλλαγές φυσικών προσώπων (εξαιρούνται του φόρου)

Είδος εισοδήματος Φοροαπαλλαγή
Mερίσματα Όλα
Αμοιβή από εργοδότηση στην Κύπρο ατόμου που δεν ήταν κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης. Η απαλλαγή ισχύει για 10 έτη και η ετήσια αμοιβή υπερβαίνει τις €100.000. 50% της αμοιβής
Αμοιβή από εργοδότηση στην Κύπρο ατόμου που δεν ήταν κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης για τρία έτη από την 1 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση του στην Κύπρο.
Για εργοδότηση που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μετά, η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται για 5 έτη, αρχίζοντας από το έτος που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση με τελευταίο έτος διεκδίκησης το 2020. Αυτή η απαλλαγή δεν μπορεί να παρέχεται πρόσθετα από την προ αναφερόμενη απαλλαγή σχετικά με το 50% της αμοιβής από εργοδότηση.
20% της αμοιβής μέχρι το ανώτατο ποσο των €8.550 ανά έτος
Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου για συνολική περίοδο πέραν των 90 ημερών σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος στην Κύπρο ή σε μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό εργοδότη που είναι κάτοικος Κύπρου (π.χ. ναυτικοί). Όλη
Κέρδος από διάθεση τίτλων Όλο
Kατ' απoκoπή καθoριζόμεvo πoσό τo oπoίo λαμβάvεται εφάπαξ υπό τύπo φιλoδωρήματoς λόγω αφυπηρέτησης, μετατροπής συντάξεως ή θαvάτoυ ή απoζημίωση θαvάτoυ ή σωματικής βλάβης. Όλο
Πoσό πoυ αvτιπρoσωπεύει τηv απoπληρωμή κεφαλαίoυ ατόμωv πoυ συσσωρεύεται από πληρωμές ασφαλίστρωv ή συvεισφoρώv σε εγκεκριμέvα ταμεία (π.χ. Tαμεία Πρovoίας) Όλο
Kέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού, κάτω υπό oρισμέvες πρoϋπoθέσεις. Όλο


Φορολογικές αφαιρέσεις φυσικών προσώπων (αφαιρούνται από το εισόδημα)

Είδος εισοδήματος Φοροαπαλλαγή
Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις) Όλες
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ποσό που επενδύεται σε κάθε φορολογικό έτος είτε άμεσα είτε έμμεσα σε εγκεκριμένη καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση. Μέχρι το 50% του φορολογητέου εισοδήματος όπως υπολογίζεται πριν από αυτή την έκπτωση (το ποσό της έκπτωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €150.000 το έτος). Έκπτωση η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε δύναται να μεταφέρεται και να διεκδικείται στα επόμενα 5 έτη, τηρουμένου του 50% περιορισμού επί του φορολογητέου εισοδήματος (και με μέγιστο ολικό ποσό €150.000 το έτος)
Συνδρoμές σε συvτεχvίες ή επαγγελματικoύς συvδέσμoυς Όλες
Εvoίκια εισπρακτέα 20% τωv εvoικίωv
Εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, σχεδίωv ιατρoφαρμακευτικής περίθαλψης (περιoρίζovται στo 1,5% των αποδοχών ), ταμείωv συvτάξεως και ταμείωv πρovoίας (περιορίζονται στο 10% των αποδοχών) και για ασφάλιστρα ζωής (περιορίζονται στο 7% του ασφαλιζόμενου ποσού). Mέχρι 1/6 τoυ φoρoλoγητέoυ εισoδήματoς
Zημιά τρέχovτoς έτoυς και πρoηγoυμέvωv ετώv (για φυσικά άτομα που υποχρεούνται να ετοιμάσουν οικονομικές καταστάσεις, δεν επιτρέπεται να συμψηφίζεται ζημία με το φορολογητέο εισόδημα οποιασδήποτε χρονιάς μετά την πάροδο 5 ετών) Όλη

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επισκεφτειτε την κεντρικη ιστοσελιδα της KTC Business Consultants

Εισοδος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η ομάδα της ΚΤC Business Consultants Ltd σας παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο ή καλέστε μας στο +30 21 0873 7777 για Ελλάδα και +357 22 777020 για Κύπρο.


Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της σελίδας μας
Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine