Ναυτιλιακή Εταιρεία

Η Κύπρος είναι το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει ένα εγκεκριμένο Φορολογικό πλαίσιο (Tonnage Tax basis) για σκοπούς εμπορικής ναυτιλίας. Ο νόμος Περί Εμπορικής Ναυτιλίας, Ν44(Ι)/2010, ο οποίος ψηφίστηκε από τη βουλή των αντιπροσώπων και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010 τοποθετεί την Κύπρο σε εξέχουσα θέση και παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα ως προς τις ναυτιλιακές εταιρείες που επιλέγουν την Κύπρο για να δραστηριοποιηθούν. 

 • Η πλοιοκτήτριες και διαχειριστικές εταιρείες φορολογούνται µε βάση τη καθαρή χωρητικότητα του πλοίου, και όχι µε βάση τον Κυπριακό Εταιρικό Φόρο (12.5%)
 • Η διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων κάθε Εταιρείας γίνεται από το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας και όχι το Έφορο Φορολογίας
 • Παρέχει την πλήρη εξαίρεση των κερδών από το Εταιρικό Φόρο και τη Φορολογία επί της διανοµής των κερδών (µερίσµατα)
 • Επιτρέπει τη διεξαγωγή µικτών δραστηριοτήτων σε µια εταιρεία/όµιλό εταιρειών, όπως και επίσης την φορολόγηση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων µε βάση τις πρόνοιες του νόµου περί Φόρου Χωρητικότητας και τις οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες µε βάση τον Εταιρικό Φόρο στο 12.5%
 • Προωθεί τη διαφάνεια του µητρώου εγγεγραµµένων εταιρειών και σκαφών
 • Το ευνοϊκό φορολογικό σύστηµα σε συνάρτηση µε τη εξαιρετική νοµοθεσία περί Εµπορικής Ναυτιλίας συµβάλλει στη δηµιουργία  ενός ιδανικού φορολογικού πλαισίου ναυτιλιακών οµίλων και ενός ιδανικού προορισµού για ιθύνουσες  εταιρείες.

Το κυπριακό φορολογικό σύστηµα το οποίο είναι σχεδιασµένο µε βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και επίσης µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισµού για τη Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD) κατά των οποιονδήποτε επιζήµιων φορολογικών πρακτικών. 

Σε συντοµία το κυπριακό φορολογικό σύστηµα παρέχει τα ακόλουθα σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε όλους του επενδυτές:

 • Χαµηλός συντελεστής εταιρικού φόρου (12.5%), ο χαµηλότερος συντελεστής στην ΕΕ
 • Απαλλαγή από την φορολογία επί των µερισµάτων (µε κανόνες που µπορούν εύκολα να ικανοποιηθούν)
 • Απαλλαγή των κερδών που απορρέουν από τη µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό (permanent establishment) 
 • Απαλλαγή των κερδών που απορρέουν από την αγοραπωλησία µετοχών, οµολόγων, συναλλάγµατος και άλλων  χρηµατοοικονοµικών παραγώγων
 • Απαλλαγή από τη παρακράτηση φόρου στη πηγή κατά τη µεταφορά κερδών σε µορφή µερισµάτων, τόκων και σχεδόν  σε όλες τις µορφές πνευµατικών δικαιωµάτων
 • Εκτεταµένο δίκτυο συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας µε πάνω από 80 χώρες παγκοσµίως
 • Πλήρη συµµόρφωση µε τις οδηγίες τις ΕΕ
 • Νοµοθεσία που διέπει τη σχέση µη ελεγχόµενων ξένων εταιρειών
 • Δεν υπάρχουν κανόνες χαµηλής κεφαλαιοποίησης 
 • Ουδέτερη φορολογική µεταχείριση σε θέµατα αναδιοργανώσεων σε σχέση µε εταιρείες από τη ΕΕ και όσο και από τρίτες χώρες

Η Κύπρος διαδραµατίζει εξέχοντα ρόλο ως σηµαντικό ναυτιλιακό και διαχειριστικό κέντρο και θα συνεχίσει να ενισχύει τη θέση της στην παγκόσµια οικονοµία µε τη διατήρηση και ενίσχυση των ναυτιλιακών υποδοµών, το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και το ανταγωνιστικό πλαίσιο εγγραφής σκαφών και τη διατήρηση του φόρου χωρητικότητας.
Τα φορολογικά κίνητρα σε συνδυασµό µε την οικονοµικά και άλλα οφέλη που παρέχονται, σε συνάρτηση µε τις άριστες υποδοµές, καθιστούν τη Κύπρο την ιδανική επιλογή για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων.

Το κυπριακό νηολόγιο είναι σήµερα ένα από τα µεγαλύτερα στην ΕΕ και το δέκατο µεγαλύτερο παγκοσµίως. Επιπλέον, η Κύπρος είναι το τρίτο µεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στην ΕΕ.

Η Κυπριακή Δηµοκρατία ιδρύθηκε το 1960 και ο νόµος σχετικά µε την εγγραφή σκαφών, τις πωλήσεις και τις υποθήκες είναι σε ισχύ από το 1963. Κατά τα πρώτα χρόνια, ο αριθµός των σκαφών που ήταν νηολογηµένα στο Κυπριακό Μητρώο εµπορικής ναυτιλίας ήταν πολύ µικρό και χρειάστηκε κάποιο διάστηµα για την παγκόσµια ναυτιλιακή κοινότητα να αξιοποιήσει καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την εν λόγω νοµοθεσία.

Οι συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και οι πολυάριθµες διµερείς συµφωνίες, σε συνδυασµό µε τα φορολογικά οφέλη που προσφέρονται για ντόπιους και ξένους πλοιοκτήτες, προκάλεσαν την τεράστια επέκταση του Κυπριακού Νηολόγιου, τόσο όσο αφορά τον αριθµό των σκαφών που είναι νηολογηµένα και την ολική χωρητικότητα των σκαφών αυτών.

Η καλές διεθνείς σχέσεις έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κύπρου ως ναυτιλιακό κέντρο. Επίσης η καλή φήµη της Κύπρου ως διεθνούς χρηµατοοικονοµικού κέντρου, η Κύπρος έχει το µοναδικό πλεονέκτηµα του να είσαι µέλος των Ηνωµένων Εθνών, του Συµβουλίου της Ευρώπης, της Κοινοπολιτείας, της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και την Οµάδα των Αδεσµεύτων Χωρών.

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2004 δηµιούργησε νέες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη στον τοµέα της ναυτιλίας. Η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ µε ισχυρό στόλο και αποτελεσµατικές ναυτιλιακές υποδοµές και έχει ως στόχο να συνεχίσει την ποιοτική βελτίωση του στόλου της. Το Κυπριακό Μητρώο Εµπορικής Ναυτιλίας είναι ένα από τα δύο “Ανοικτά Μητρώα» εντός της ΕΕ και εκτιµάται ότι αποτελεί το 15% του εµπορικού “στόλου” της ΕΕ.

Το νησί έχει καθιερωµένη ναυτιλιακή υποδοµή που περιλαµβάνει το ναυτιλιακό δικαστήριο, το ναυτικό εµπορικό επιµελητήριο και νηογνώµονα. Έχει επίσης ένα εξειδικευµένο τµήµα, το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας, το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και προσφέρει υψηλής αξίας υπηρεσίες για τη ναυτιλιακή βιοµηχανία.

Ο τοµέας της εµπορικής ναυτιλίας είναι στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος στην ΕΕ, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη σχετικά µε το επίπεδο της ασφάλειας των πλοίων. Η κυβερνητική πολιτική για τη ναυτιλία αναβαθµίζεται συνεχώς µε σκοπό τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας, συνθηκών διαβίωσης  όπως και τις συνθήκες απασχόλησης των ναυτικών επί των Κυπριακών σκαφών, και την ενίσχυση  της φήµης της Κύπρου ως ναυτικό έθνος και ως ναυτιλιακή δύναµη µε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Η Κυπριακή σηµαία είναι στη λευκή λίστα του µνηµονίου συνεννόησης του Παρισιού γεγονός που αποδεικνύει τη δέσµευση της κυβέρνησης για την ασφάλεια και τη καθιέρωση της Κύπρου ως ευυπόληπτου διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου.

Ένα σηµαντικό ποσοστό των σκαφών στο Κυπριακό νηολόγιο διαχειρίζεται σήµερα από εξειδικευµένες εταιρείες διαχείρισης πλοίων γνωστές για την εξειδίκευσή τους σε αυτόν τον τοµέα. Αυτό προωθεί την εγγύτητα και την στενή σχέση µεταξύ της Κυπριακής κυβέρνησης και της ναυτιλιακής κοινότητας. Ωστόσο, η κύρια δύναµη πίσω από την ταχεία επέκταση του ναυτιλιακού κλάδου για σχεδόν µισό αιώνα υπήρξε η φορολογική νοµοθεσία.

Η Κυπριακή φορολογική νοµοθεσία προσφέρει την πλήρη φορολογική απαλλαγή όλων των κερδών και µερισµάτων σε όλα τα επίπεδα της διανοµής που προκύπτουν από τις επιλέξιµες ναυτιλιακές δραστηριότητες. Αυτή η φορολογική απαλλαγή εισήχθη στο 1963 για 10 χρόνια και έχει επεκταθεί αρκετές φορές.

Στις 29 Απριλίου 2010, το Κυπριακό Κοινοβούλιο θέσπισε τη νέα ναυτιλιακή  νοµοθεσία. 
Η νέα νοµοθεσία περί Εµπορικής Ναυτιλίας, η οποία εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010, έχει επεκτείνει σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής του καθεστώτος Φόρου Χωρητικότητας και έχει συµβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της θέση της Κύπρου ως παγκόσµιο ναυτιλιακό κέντρο.

Η πιο σηµαντική επιτυχία της νέας ναυτιλιακής νοµοθεσίας είναι η προσφορά νέων και σηµαντικών ευκαιριών:

 • Εισήγαγε δύο νέα συστήµατα Φόρου χωρητικότητας που  ισχύει για τους πλοιοκτήτες και ναυλωτές σκαφών που δεν ανήκουν στο Κυπριακό νηολόγιο. 
 • Επίσης, επέκτεινε την εφαρµογή του καθεστώτος του Φόρου χωρητικότητας  (και τη πλήρη απαλλαγή των κερδών από το εταιρική φορολογία ) που απολαµβάνουν τώρα οι πλοιοκτήτες και διαχειριστές σκαφών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς είναι σύµφωνο µε τις ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες µεταφορές και εξουσιοδοτήθηκε η χρήση του Φόρου Χωρητικότητας  µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2019. Αποσκοπεί στην υποστήριξη του τοµέα της ναυτιλίας στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της ΕΕ µε ισχυρό ναυτιλιακό τοµέα, την παροχή κινήτρων για την απασχόληση Ναυτικών της ΕΕ και την αύξηση στη εγγραφή σκαφών στην ΕΕ και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πλοιοκτητών, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. 

Βάσει της νέας νοµοθεσίας, επιλέξιµες ναυτιλιακές δραστηριότητες απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος. Ο φόρος χωρητικότητας βάσει της καθαρής χωρητικότητας των σκαφών επιβάλλεται αντί του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων για τα πραγµατικά κέρδη. Οι εταιρείες µε επιλέξιµες δραστηριότητες συµµορφώνονται σε σχέση µε όλες τους τις υποχρεώσεις στο Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας και όχι µε τις Φορολογικές Αρχές.

Είναι δυνατόν, και πολλές φορές φυσικό, για τους πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές σκαφών να επενδύσουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια και να έχουν εισοδήµατα από µη ναυτιλιακές δραστηριότητες. 

Τα εισοδήµατα αυτά, που δεν υπόκειται στο Φόρο Χωρητικότητας, αλλά υπόκεινται στο εταιρικό φόρο µε τον κανονικό συντελεστή του 12,5%, το χαµηλότερο ποσοστό φόρου εταιρειών στην ΕΕ. Η φορολογική νοµοθεσία προβλέπει διάφορες εξαιρέσεις που µπορεί να µειώσει τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή των µη ναυτιλιακών εισόδηµα πολύ κάτω από το 12,5%.

Στη περίπτωση που υπάρχουν µικτά εισοδήµατα από ναυτιλιακές εργασίες και µη (Φόρος Χωρητικότητας και Εταιρικός Φόρος), πρέπει να τηρούνται ξεχωριστά βιβλία. Επίσης, οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη που δεν θα υπόκεινται στο Φόρο Χωρητικότητας  πρέπει να γίνονται σε αγοραία αξία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη φορολογία των άλλων πηγών εισοδήµατος, µπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ (Κυπριακή Φορολογία)

Ο νόµος προβλέπει πλήρη απαλλαγή στους πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές σκαφών από όλα τους φόρους και επιβάλλει φόρο χωρητικότητας βάσει της καθαρής χωρητικότητας των σκαφών.

Επιλέξιµο σκάφος είναι ένα σκάφος θαλάσσης που:
 • έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις διεθνείς αρχές και τη νοµοθεσία της χώρας της οποίας ανήκει στο νηολόγιο, και
 • είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο της χώρας µέλους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (International Maritime Organisation - IMO) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organisation - ILO)
Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει τα σκάφη που µεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά αποκλείει την ακόλουθα σκάφη:
 • αλιευτικά σκάφη
 • σκάφη που χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για τις αθλητικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και σκάφη που έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για εσωτερική ναυσιπλοΐα,
 • σκάφη και τρέιλερ σκαφών που χρησιµοποιούνται σε λιµάνια, εκβολές ποταµών ή / και σε ποτάµια,
 • µόνιµες υπεράκτιες κατασκευές που δεν χρησιµοποιούνται για θαλάσσιες µεταφορές,
 • µη αυτοκινούµενους πλωτούς γερανούς,
 • µη ποντοπόρα ρυµουλκά,
 • πλωτά ξενοδοχεία και εστιατόρια,
 • πλωτά ή κινητά καζίνο
Άλλες διατάξεις
 • Επιλέξιµα πρόσωπα που χρησιµοποιούν το σύστηµα Φόρου Χωρητικότητας  χορηγούνται µε ετήσια βεβαίωση από το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας, ένα αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον Έφορο Φορολογίας
 • Τηρείται κατάλογος από το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας όλων των σκαφών υπό Κυπριακή σηµαία και τους ιδιοκτήτες που δεν θεωρούνται ότι πραγµατοποιούν επιλέξιµες δραστηριότητες
 • Παρόµοιος κατάλογος τηρείται από το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας για όλους τους πλοιοκτήτες /ναυλωτές /  διαχειριστές σκαφών υπό ξένη σηµαία είτε πραγµατοποιούν επιλέξιµες δραστηριότητες ή που έχουν επιλέξει να µην χρησιµοποιούν το σύστηµα του Φόρου Χωρητικότητας
 • Η αµοιβή των µελών του πληρώµατος σε σκάφος υπό  Κυπριακή σηµαία απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος.

Πλοιοκτήτες

Το καθεστώς Φόρου Χωρητικότητας  εφαρµόζεται σε  επιλέξιµους πλοιοκτήτες που ασκούν επιλέξιµες δραστηριότητές:

 • Σκάφη που φέρουν Κυπριακή σηµαία
 • Σκάφη που φέρουν σηµαία χωρών της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και άσκησαν το δικαίωµα επιλογής να φορολογηθούν υπό το Φόρο Χωρητικότητας
 • Στόλος χωρών ΕΕ ή Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και σκάφη από χώρες εκτός της ΕΕ / του ΕΟΧ που άσκησαν το δικαίωµα να φορολογούνται σύµφωνα µε το καθεστώς Φόρου Χωρητικότητας.
Η νέα νοµοθεσία εισάγει τον ορισµό του στόλου. Ένας στόλος αποτελείται από δύο ή περισσότερα σκάφη που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο ίδιο πρόσωπο (-α) ή σε εταιρείες του ίδιου οµίλου. Ένας όµιλος είναι ορίζεται ως τουλάχιστον δύο εταιρείες που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στη σχέση µητρικής / θυγατρικής ή που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από θυγατρικές της ίδιας µητρικής εταιρείας.

Η νοµοθεσία επιτρέπει σε σκάφη που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ να εισέλθουν στο καθεστώς του Φόρου Χωρητικότητας υπό τον όρο ότι ο στόλος αποτελείται από σκάφη κατά 60% µε χώρες προέλευσης της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 
Εάν ο όρος αυτός δεν ικανοποιείται, σκάφη µε χώρες προέλευσης εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ ενδέχεται να δύνανται να εισέλθουν υπό το ειδικό καθεστώς εφόσον πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια.

Η φορολογική απαλλαγή καλύπτει:
 • Τα κέρδη από τη χρήση ενός επιλέξιµου σκάφους
 • Κέρδη από την πώληση του σκάφους ή και το µερίδιο στο σκάφος για επιλέξιµα σκάφη
 • Κέρδη από την πώληση µετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας
 • Μερίσµατα που καταβάλλονται από τα παραπάνω κέρδη σε όλα τα επίπεδα της διανοµής των µερισµάτων
 • Τα έσοδα από τόκους που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση, συντήρηση, χρήση των ενός επιλέξιµου σκάφος και το κεφάλαιο κίνησης, εξαιρουµένων των τόκων επί του κεφαλαίου που χρησιµοποιείται για τις επενδύσεις.
Όταν ασκηθεί το δικαίωµα για φορολόγηση µε βάση το καθεστώς του Φόρου Χωρητικότητας , ο πλοιοκτήτης πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και πρέπει να συνεχίσει για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Ναυλωτές

Το καθεστώς του Φόρου Χωρητικότητας που είναι σε ισχύ για τους πλοιοκτήτες δίνει τη ευκαιρία και στους ναυλωτές να µπορούν να εισέλθουν στο καθεστώς του Φόρου Χωρητικότητας για επιλέξιµα σκάφη που ασκούν επιλέξιµες δραστηριότητες. Υπάρχει η επιλογή για όλα τα σκάφη που προέρχονται από τη Κύπρος, ΕΕ, ΕΟΧ και χώρες εκτός ΕΕ και ΕΟΧ, εφόσον είναι νοµικό πρόσωπό φορολογικός κάτοικος Κύπρου και ασκεί επιλέξιµες δραστηριότητες. Εφόσον δεν γίνει επιλογή του ειδικού καθεστώτος , τότε τα κέρδη φορολογούνται µε βάσει εταιρικό φόρο στο 12.5%.
Τα κριτήρια επιλεξιµότητας του στόλου είναι τα ίδια µε τους πλοιοκτήτες και όπως και ο κανόνας των 10 χρόνων διάρκειας.

Η φορολογική απαλλαγή καλύπτει:
 • Τα κέρδη από τη χρήση ενός επιλέξιµου σκάφους
 • Μερίσµατα που καταβάλλονται από τα παραπάνω κέρδη σε όλα τα επίπεδα της διανοµής των µερισµάτων
 • Τα έσοδα από τόκους που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση, συντήρηση, χρήση των ενός επιλέξιµου σκάφος  και το κεφάλαιο κίνησης, εξαιρουµένων των τόκων επί του κεφαλαίου που χρησιµοποιείται για τις επενδύσεις. Τα έσοδα  από τόκους που σχετίζονται µε το κεφάλαιο κίνησης / προκριµατικά δραστηριότητα, εφόσον οι τόκοι  αυτοί χρησιµοποιούνται για να πληρώσουν τα έξοδα που προκύπτουν από το καταστατικό, εκτός των τόκων  επί του κεφαλαίου  που χρησιµοποιείται για την επενδύσεις.
Ο νόµος προνοεί  τις πιο πάνω απαλλαγές εφόσον το 25% τουλάχιστον της καθαρής χωρητικότητας των σκαφών, που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας είναι ιδιόκτητα  ή έχουν ναυλωθεί. Το ποσοστό αυτό µπορεί να µειωθεί, αλλά όχι για περισσότερα από τρία συναπτά έτη.

Το ποσοστό µειώνεται σε 10% εάν όλα τα σκάφη του ναυλωτή:
 • φέρουν σηµαίες της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή
 • διαχείρισή τους γίνεται (στελέχωση και τεχνική υποστήριξη) στην ΕΕ ή ΕΟΧ.

Διαχειριστές σκαφών

Ένας επιλέξιµος πλοιοδιαχειριστής  είναι ένα νόµιµο πρόσωπο  φορολογικός κάτοικος Κύπρου που παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης  ή / και στελέχωσης σε επιλέξιµα σκάφη από Κύπρο, ΕΕ και ΕΟΧ . Η Εµπορική διαχείριση είναι φορολογητέα κάτω από το Εταιρικό Φόρο.

Υπάρχει η επιλογή για την φορολόγηση στο 25% των συντελεστών που ισχύουν για τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές,  σε σχέση µε όλα τα σκάφη υπό διαχείριση. Εάν δεν γίνει αυτή η επιλογή τότε τα κέρδη φορολογούνται µε βάσει το εταιρικό φόρο, στο 12.5%.

Τα κριτήρια επιλεξιµότητας του στόλου είναι τα ίδια µε τους πλοιοκτήτες και ναυλωτές και όπως και ο κανόνας της 10 χρόνης διάρκειας.

Διαχειριστές πλοίων πρέπει να πληρούν ορισµένες επιπρόσθετες απαιτήσεις, και συγκεκριµένα:
 • Η πλοιοδιαχειριστής υποχρεούται να διατηρεί ένα πλήρως στελεχωµένο γραφείο στην Κύπρο
 • Τουλάχιστον το 51% του συνόλου του προσωπικού στη στεριά  θα πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Πρέπει τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής χωρητικότητας των υπό διαχείρισης σκαφών να είναι εντός της ΕΕ ή και ΕΟΧ  (οτιδήποτε του 1/3 θα φορολογηθεί µε βάσει τον Εταιρικό Φόρο στο 12.5%).
Η φορολογική απαλλαγή καλύπτει:
 • Τα κέρδη από τις τεχνική υποστήριξη ή / και διαχείριση του πληρώµατος
 • Μερίσµατα που καταβάλλονται από τα παραπάνω κέρδη σε όλα τα επίπεδα της διανοµής των µερισµάτων
 • Τα έσοδα από τόκους που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση, συντήρηση, χρήση των ενός επιλέξιµου σκάφος και το κεφάλαιο κίνησης, εξαιρουµένων των τόκων επί του κεφαλαίου που χρησιµοποιείται για τις επενδύσεις. Τα έσοδα από τόκους που σχετίζονται µε το κεφάλαιο κίνησης / προκριµατικά δραστηριότητα, εφόσον οι τόκοι αυτοί χρησιµοποιούνται για να πληρώσουν τα έξοδα που προκύπτουν από το καταστατικό, εκτός των τόκων επί του κεφαλαίου που χρησιµοποιείται για την επενδύσεις.

Μόνιµη και προσωρινή εγγραφή πλοίου

Η Κυπριακή Νοµοθεσία περί εµπορικής ναυτιλίας επιτρέπει την προσωρινή εγγραφή-νηολόγηση πλοίου (στην περίπτωση που το εν λόγω σκάφος δεν ήταν στο παρελθόν ένα σκάφος µε εγγεγραµµένο στο κυπριακό νηολόγιο) και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες συνήθως επιλέγουν να έχουν το σκάφος τους που είναι νηολογηµένο προσωρινά για πρώτη φορά. Η προσωρινή εγγραφή πλοίου θεωρείται ότι είναι µια πλήρης νηολόγηση για περίοδο µέχρι έξι µηνών και µπορεί να επεκταθεί για ακόµα τρεις µήνες εφόσον ζητηθεί πριν από τη λήξη της περιόδου των έξι µηνών. Αυτό επιτρέπει στους ιδιοκτήτες (έως και εννέα µήνες, συµπεριλαµβανοµένης της τρίµηνης επέκτασης) κατά τη διάρκεια της οποίας είναι σε θέση να ολοκληρώσουν όλες το διοικητικές διατυπώσεις για µόνιµη εγγραφή.

Η μόνιμη καταχώρηση ενός σκάφους  νηολογηµένου προσωρινά στο νηολόγιο της Κύπρου υπό κυπριακή σηµαία  πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εννέα µηνών, συµπεριλαµβανοµένης της τρίµηνης παράτασης, η οποία είναι η µέγιστη περίοδος προσωρινής εγγραφής που προβλέπει ο νόµος. Δεν είναι απαραίτητο για το σκάφος να είναι παρών σε κυπριακό λιµάνι.

Μόλις τα απαραίτητα έγγραφα υποβληθούν και ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις ολοκλήρωσε την Έφορο Κυπριακών Σκαφών τότε εκδίδεται Πιστοποιητικό Κυπριακού Σκάφους και το σκάφος θα πρέπει να ταξινοµηθεί µόνιµα υπό Κυπριακή σηµαία

Παράλληλη Νηολόγηση

Η κυπριακή νοµοθεσία παρέχει τη δυνατότητα της παράλληλης νηολόγησης των σκαφών (bareboat) . Η νοµοθεσία προβλέπει για τις δύο αποδεκτές µορφές νηολόγησης σκάφους (bareboat): εγγραφή “parallelin” και εγγραφή 
"parallelout". Αυτές οι δύο επιλογές προσφέρουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για εκµίσθωση, συµφωνίες ενοικιαγοράς και τη χρηµατοδότηση.

Η εγγραφή "parallelin" προσφέρει τη δυνατότητα σε σκάφος (bareboat)  υπό µια ξένη σηµαία να είναι ναυλωµένο (bareboat charter) σε µια κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία είναι νηολογηµένο παράλληλα υπό Κυπριακή σηµαία για ένα χρονικό διάστηµα, για δύο χρόνια συνήθως, περίοδος η οποία είναι ανανεώσιµη.

Κυπριακό σκάφος µπορεί να ναυλωθεί (bareboat charter) σε αλλοδαπό πρόσωπο ή εταιρεία και να είναι νηολογηµένο παράλληλα σε άλλο νηολόγιο για τη διάρκεια του ναύλωσης. Η λεγόµενη παράλληλη καταχώριση (“parallelout”) επιτρέπει τη χρηµατοδότηση του σκάφους και την υποθήκευση υπό Κυπριακή σηµαία και στη συνέχεια την εγγραφή σε άλλο νηολόγιο µέσω συµφωνίας ναύλωσης (bareboat charter).

Πλοιοκτήτες

Τα περισσότερα σκάφη νηολογηµένα στη Κύπρο ανήκουν σε κυπριακές εταιρείες µε ένα ευρύ φάσµα των ξένων συµφερόντων. Λόγω του γεγονότος ότι κάθε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης είναι µια ξεχωριστή νοµική οντότητα, είναι πολύ κοινό να εγγράφει µια εταιρεία για κάθε ένα σκάφος του στόλου. 

Ναύλωση σκαφών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι δυνατόν να γίνει παράλληλη νηολόγηση του πλοίου υπό Κυπριακή σηµαία από µε τη ναύλωση ενός σκάφους σε µια εταιρεία που δηµιουργήθηκε στην Κύπρο και ένα σκάφος νηολογηµένο στη Κύπρο να είναι ναυλωµένο σε µια ξένη εταιρεία µε παράλληλη νηολόγηση υπό µια ξένη σηµαία, εφόσον το δίκαιο της άλλης χώρας αναγνωρίζει την έννοια της εγγραφής της ναύλωσης του σκάφους.

Έδρα εταιρειών πλοιοδιαχείρισης 

Οι εταιρείες διαχείρισης βρίσκουν τη Κύπρο ολοένα και πιο ελκυστική ως βάση για τη διαχείριση των σκαφών υπό διάφορες σηµαίες. Οι εταιρείες αυτές προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες διαχείρισης στους πλοιοκτήτες σε όλο τον κόσµο και ασχολούνται µε την ναύλωση, στελέχωση και παρόµοιες δραστηριότητες. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση εταιρειών διαχείρισης σκαφών στην Κύπρο, η υφιστάµενη φορολογική νοµοθεσία δίδει σε τέτοιες εταιρείες και στους ξένους υπαλλήλους τους διάφορα φορολογικά πλεονεκτήµατα και άλλα κίνητρα.


Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επισκεφτειτε την κεντρικη ιστοσελιδα της KTC Business Consultants

Εισοδος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η ομάδα της ΚΤC Business Consultants Ltd σας παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο ή καλέστε μας στο +30 21 0873 7777 για Ελλάδα και +357 22 777020 για Κύπρο.


Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της σελίδας μας
Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine