Μητρική εταιρεία (Holding)

Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συµµετοχών (Holding Company) είναι µια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συµµετέχει µέσω της κτήσης µετοχών σε άλλες εταιρείες. Η Κυπριακή Μητρική Εταιρεία, έχει ως κύριο σκοπό την κατοχή µεριδίων συµµετοχής σε θυγατρικές της εταιρείες στην Κύπρο, στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες. Πέρα από τη συµµετοχή της σε άλλες εταιρείες, η Κυπριακή Μητρική Εταιρεία µπορεί να αναπτύσσει και διάφορες δραστηριότητες, όπως εµπορικές, κατασκευαστικές, χρηµατοοικονοµικές, και άλλες δραστηριότητες, χωρίς περιορισµούς.
Οι Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες διασφαλίζουν µείωση του ρίσκου για τους ιδιοκτήτες τους και µπορούν να παρέχουν ταυτόχρονα την δυνατότητα της ιδιοκτησίας και του ελέγχου σε διάφορες εταιρείες. Η Κύπρος είναι ένας από τους πλέον ευνοϊκότερους προορισµούς για δηµιουργία µητρικών εταιρειών στην Ευρώπη.

Με τις πρόσφατες αλλαγές στην φορολόγηση µερισµάτων η χρήση µιας Κυπριακής Μητρικής Εταιρείας προσφέρει σηµαντικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα στους επενδυτές ή επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µέσω ελληνικών εταιρειών.

Οι ελληνικές εταιρείες (θυγατρικές), των οποίων οι µετοχές κατέχονται από Κυπριακή Μητρική Εταιρεία µπορούν να διανέµουν µερίσµατα στην Κυπριακή Μητρική εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της Κοινοτικής Οδηγίας περί Μητρικών-Θυγατρικών εταιρειών (EU Parent Subsidiary Directive), χωρίς να παρακρατείται φόρος στην Ελλάδα.

Οι Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες είναι πολύ ελκυστικές για τους ακόλουθους λόγους:


  • Η Κύπρος έχει έναν από τους χαµηλότερους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη - µόνο 12,5%.
  • Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου επί των µερισµάτων που διανέµονται από την Κυπριακή Μητρική Εταιρεία προς τους µετόχους της, µη κάτοικους Κύπρου
  • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στους τόκους που διανέµονται σε µη κάτοικους Κύπρου
  • Υπάρχουν συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας  µε περισσότερες από 50 χώρες. Ο σκοπός των διακρατικών αυτών συµβάσεων είναι η αποφυγή της διπλής φορολογίας στο εισόδηµα της εταιρείας στα  δύο κράτη
  • Με βάση τις πρόνοιες της Κοινοτικής Οδηγίας 90/435/ ΕΟΚ για τις Μητρικές και Θυγατρικές εταιρείες  (EU Parent Subsidiary Directive), τα εξερχόµενα µερίσµατα προς µητρική εταιρεία σε άλλο κράτος µέλος  δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στο κράτος µέλος από το οποίο εξέρχεται το µέρισµα και εποµένως δεν  γίνεται να φορολογηθούν από την Ελλάδα, αλλά ούτε φορολογούνται εκ νέου στην Κύπρο
  • Δεν υπάρχει φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επί των  κερδών από την πώληση κινητών αξιών
  • Δεν υπάρχει φόρος επί των κεφαλαιουχικών κερδών  (υπεραξίας) ή του εισοδήµατος από την εκκαθάριση της Κυπριακής Μητρικής Εταιρείας
  • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για τη διανοµή των  κερδών, µε εξαίρεση τα κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο  ή κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση µετοχών εταιρείας η οποία κατέχει ακίνητη περιουσία  στην Κύπρο

Η Μητρική Εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου και επωφελείται από το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς του νησιού, εφόσον ο έλεγχος και η διοίκηση γίνονται στην Κύπρο. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια για να αποδεικνύεται ότι η εταιρεία έχει την έδρα της και λειτουργεί στην Κύπρο. 

Όταν η εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου, τότε φορολογείται µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές για το παγκόσµιο εισόδηµα της. 

Χώρες όπως η Κύπρος που χρησιµοποιούν το αγγλοσαξονικό νοµικό σύστηµα δικαίου, βοηθούν στην ολοκλήρωση εταιρικών σχηµάτων αφού παρέχουν ανωνυµία στους µετόχους µέσω του εµπιστεύµατος (Trust). 

Το εµπίστευµα ιδρύεται από τον "Εµπιστευµατοπάροχο”, τον κάτοχο και ιδιοκτήτη της περιουσίας. Με το εµπίστευµα η περιουσία του εµπιστεύµατος κρατείται από ένα ή περισσότερα άτοµα, τους Εµπιστευµατοδόχους” στο όνοµα και για λογαριασµό των Δικαιούχων, των προσώπων δηλαδή που επωφελούνται από το εµπίστευµα. Οι εµπιστευµατοδόχοι είναι οι εγγεγραµµένοι ιδιοκτήτες τους εµπιστεύµατος, οι οποίοι διαχειρίζονται την περιουσία του εµπιστεύµατος σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας εµπιστεύµατος (Trust deed) η οποία υπογράφεται µεταξύ των συµβαλλόµενων προσώπων.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επισκεφτειτε την κεντρικη ιστοσελιδα της KTC Business Consultants

Εισοδος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η ομάδα της ΚΤC Business Consultants Ltd σας παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο ή καλέστε μας στο +30 21 0873 7777 για Ελλάδα και +357 22 777020 για Κύπρο.


Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της σελίδας μας
Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine